عالیه شکربیگی1؛ امید علی احمدی2؛ محمد احمدی3
1استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
2استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
3دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
چکیده
هدف مقاله­ی حاضر «مطالعه­ی جامعه­شناختی سالمندان شهر تهران و میزان انطباق آنان با زندگی شهری»، است. این پژوهش با توجه به ماهیت توصیفی-همبستگی می باشد. جامعـه آماری کلیه­ی سالمندان شهر تهران است که با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه، برابر با 384 نفراست. نمونه آماری در مناطق 2، 5، 6 ،7 و 20 تهران و به روش خوشه­ای و سپس تصادفی ساده تعیین شدند. در مبانی نظری از نظریه‌های مرتبط با این حوزه استفاده شده و در پایان مدل نظری تحقیق، طراحی گردیده است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بوده و محقق ساخته است. پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه بالاتر از 7/0 به­ دست آمد که قابل قبول است. پس از گردآوری داده‌ها، بر‌اساس آمارهای توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم­افزار spss، داده‌ها مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته‌اند. نتیجه­ی فرضیه با آزمون تی تست نشان می­دهد که در بعد انسانی بین کیفیت زندگی و سرمایه­ی اجتماعی و در بعد ساختاری وضعیت مسکن، فضای عمومی، حمل و نقل با میزان انطباق با زندگی شهری رابطه­ی معناداری وجود دارد. و طبق آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر در بیشترین و قوی‌ترین تأثیرِ بر انطباق سالمندان با زندگی شهری، می‌توان به ترتیب به تأثیر مستقیم متغیرهای کیفیت زندگی (313/0)، سرمایه اجتماعی(215/0)، مکان­های عمومی (201/0)، کیفیت مسکن (124/0) و حمل و نقل (097/0)، اشاره کرد.
کلیدواژه‌ها

سالمندی؛ کیفیت زندگی؛ سرمایه ی اجتماعی و انطباق با زندگی شهری

 

مقاله 3، دوره 9، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 53-80

مطالعات جامعه شناختی شهری

منبع : جامعه شناسي ایران | سالمندی؛ کیفیت زندگی؛ سرمایه ی اجتماعی و انطباق با زندگی شهری
برچسب ها : انطباق ,تهران ,کیفیت ,جامعه ,اجتماعی ,سرمایه ,جامعه شناسی ,آزاد اسلامی ,اسلامی واحد ,دانشگاه آزاد ,شناسی دانشگاه ,جامعه شناسی دانشگاه